ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

Futurist Visions

 

iranscope.com

 

futurist

 

 

 

futurism-vs-terrorism

 

 

Visiآینده نگر      Futurist

 

ons

 

 

Futurism vs Terrorism

آینده نگری در برابر تروریسم

 


 

 

Futurist Republic

 

 

جمهوری آینده نگر

 


 

حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

ذکر نام افراد با اجازه خودشان نبوده و صرفاً تصمیم ناشر است

Names not cited by permission,  just publisher's decision

http://lifeboat.com/ex/bios.sam.ghandchi

 

 

http://www.ghandchi.com/index.html

http://www.ghandchi.com/index2.html

 

Daniel Bell

دانیل بل

Ossip K. Flechtheim

Intro

اوسیپ فلشتایم

Bertrand de Jouvenel

Intro

برتراند دوژوونل

Alvin Toffler

آلوین تافلر

Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

Ray Kurzweil

ری کرزوایل

 

Sam Ghandchi

سام قندچی

* +

K. Eric Drexler

اریک درکسلر

 

FM Esfandiary

فریدون اسفندیاری

 

Facebook of Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

فیسبوک حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

 

Marvin Minsky

ماروین مینسکی

James Albus

جیمز البس

Wassily Leontiev

واسیلی لیونتیف

Lifeboat Foundation

بنیاد لایف بوت

Hossein Javadi

حسین جوادی

Ahmad Taghvaei

احمد تقوایی

Nader Uskowi

نادر اسکویی

Willis Harman

ویلیس هارمن

Michael Marien

مایکل مرین

Edward Cornish

ادوارد کورنیش

Samuel P. Huntington

ساموئل هانتیگتون

Hadi Zamani

هادی زمانی

John Galbraith

گالبریت

Peter Drucker

پیتر دراکر

Tsvi Bisk

تزوی بیسک

WFS

World Future Society

انجمن جهان آینده

Vahid Think Tank

اندیشکده وحید

Futuribles

فوچریبل

Joseph Coates

ژوزف کوتز

Shahindokht Kharazmi

شهیندخت خوارزمی

Foresight

فورسایت

Iranian Sites

سایت های ایرانی

Intl Sites

سایت های بین المللی

Mohammad Amini

محمد امینی

Space

فضا

Humnaity+

انجمن جهانی ترانس-هومانیسم

Jetpress

جت پرس

 

Books

کتاب

IFTF

انستیتو برای آینده

WFSF

فدراسیون جهانی مطالعات آینده نگری

Futurism

فیوچریسم

Bashgah Andishe

باشگاه اندیشه

IONS

آیونز

Tehran Chamber of Commerce Industries Mines and Agriculture

نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی تهران

SRI

انستیتو تحقیقات استنفورد

 

Buckminster Fuller
باک مینستر فولر

 

Jack Li
جک لی

Dr. Nayereh Ansari

دکتر نیره انصاری

John W. Gardner

جان گاردنر

Democracia Participativa

دموکراسیا پارتیسیپاتیوا

John Naisbitt
جان نیزبیت

Isaac Asimov
آیزاک آسیموف

Jules Verne
ژول ورن

Arthur C. Clarke
آرتور کلارک

Ayandehnegar Blog

وبلاگ آینده نگر

Ali Sajjadi

علی سجادی

 

Beyond War

فراسوی جنگ

 

Dr. Esmail Nooriala
دکتر اسماعیل نوری علا

*

Hassan Etemadi

حسن اعتمادی

 

Manouchehr Yazdian

منوچهر یزدیان

Milad Aghaei

میلاد آقایی

 

Mahmoud Abtahi

محمود ابطحی

 

Sepideh Ghiasvand
سپیده قیاسوند

 

Meghdad Askarian

مقداد عسکریان

 

Farshid Aghazadeh

فرشید آقازاده

Iranian Secular Democracy Movement

جنبش سکولار دموکراسی ایران

 

Declaration for Full Separation of State and Religion in Iran

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

*

خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

Gozareshgar.com

گزارشگران

Heshmat Tabarzadi

حشمت طبرزدی

*

Futurity

فیوچریتی

 

Dr. Morteza Anvari

دکتر مرتضی انواری

 

IPC

آی پی سی

 

Iranscope Blog

وبلاگ ایرانسکوپ

 

Sam Ghandchi's English Articles

مقالات انگلیسی سام قندچی

 

IranscopeNews On Facebook

ایرانسکوپ نیوز در فیسبوک

Faradid Blog

بلاگ فرادید

 

Ayandehnegar

آینده نگر

Iranscope Portal

ایرانسکوپ نیوز در فیسبوک

ghandchi dotcom

قندچی دات کام

 آینده نگر

ayandehnegar

میکس دات کام

mix_dot_com

IranscopeSciTech

New Variant to Meet Human Needs

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

یک ستاره در هفت آسمان

 

 

ghandchi-books

 

Iranscope is not just a gateway to the Internet, and it is more like a telescope or a microscope focused on Futurist Iran, pursuing a broad range of topics as elaborated About Iranscope .

 

ایرانسکوپ تنها دروازه ای به اینترنت نیست، و بیشتر مثل تلسکوپ یا میکروسکوپی است که با تمرکز بر ایران آینده نگر، موضوعاتی را که در متن درباره ایرانسکوپ آمده، دنبال میکند.

 

 

حزب آینده نگر

SEARCH

 

 

 

حزب آینده نگر


 


social gathering of six bonobos at San Diego Zoo, 2006.

 

 

 

آینده نگر

 

 

میکس آینده نگر

 

 

lifeboat-foundation

 

 

Sam Ghandchi's English Articles

ویزیون آینده نگر