اسپاما (اطلاع رساني سازمان پيشگامان آزادي ملّت ايران)
موضوع: تعليق دو تن از فعّالان جنبش دانشجويي در اهواز از سوي كميته انضباطي دانشگاه آزاد

روز ۵ شنبه ۳/۱۱/۸۱ مهدي محسني و رضا طباطبايي دبير و عضو فعّال كانون اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز، در پي شكايت نهادهاي حقيقي يا حقوقي كه كميته انضباطي عليرغم درخواست كانون اسلامي دانشجويان از معرّفي آنان استنكاف ورزيد، طي دو جلسه در كميته انضباطي به اتّهاماتي چون دادن شعار عليه رهبري و نظام در تجمّعات آبانماه امسال در دانشگاههاي چمران و علوم پزشكي و برگزاري تجمّع در دانشگاه آزاد در روز ۲۱ آذر مورد محاكمه قرار گرفته و در نهايت حكم يك ترم تحصيل از دانشگاه براي آنان صادر شد.
لازم به ذكر است سال گذشته نيز رضا طباطبايي دانشجوي مهندسي عمران، بجرم تكثير و توزيع نشريه فرياد ( كه به همّت جمعي از هواداران جبهه ملّي در خوزستان منتشر مي‍شد)، به يك ترم تعليق محكوم شده بود%